lóng ngón tay trong Tiếng Anh là gì?

lóng ngón tay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lóng ngón tay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lóng ngón tay

    knuckle