lóng bom trong Tiếng Anh là gì?

lóng bom trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lóng bom sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lóng bom

    * dtừ

    egg