lóng ngóng trong Tiếng Anh là gì?

lóng ngóng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lóng ngóng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lóng ngóng

  * ttừ

  to be waiting for

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lóng ngóng

  * adj

  to be waiting for

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lóng ngóng

  to be waiting for