lóng máy bay hỏng trong Tiếng Anh là gì?

lóng máy bay hỏng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lóng máy bay hỏng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lóng máy bay hỏng

    * thngữ

    a lame ducks