góp phần lớn lao trong Tiếng Anh là gì?

góp phần lớn lao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ góp phần lớn lao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • góp phần lớn lao

    to contribute enormously, greatly