góp cổ phần trong Tiếng Anh là gì?

góp cổ phần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ góp cổ phần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • góp cổ phần

    buy stock