góp gió thành bão trong Tiếng Anh là gì?

góp gió thành bão trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ góp gió thành bão sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • góp gió thành bão

    * tục ngữ

    many a little makes a mickle