đoạn trường trong Tiếng Anh là gì?

đoạn trường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đoạn trường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đoạn trường

  painful

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đoạn trường

  * adj

  Painful

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đoạn trường

  painful