đoạn đường trong Tiếng Anh là gì?

đoạn đường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đoạn đường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đoạn đường

    stretch of road

    một đoạn đường nguy hiểm a hazardous stretch of road

    đoạn đường này mùa mưa trơn lắm this stretch of the road is very slippery in the rains