đoạn trích trong Tiếng Anh là gì?

đoạn trích trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đoạn trích sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đoạn trích

    * dtừ

    excerpt, text, extract