đoạn cuối trong Tiếng Anh là gì?

đoạn cuối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đoạn cuối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đoạn cuối

    last part