đoạn điệp trong Tiếng Anh là gì?

đoạn điệp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đoạn điệp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đoạn điệp

    * dtừ

    turnagain, burden, tag