đoạn quyệt trong Tiếng Anh là gì?

đoạn quyệt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đoạn quyệt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đoạn quyệt

    to break off, sever