đỡ ở dưới trong Tiếng Anh là gì?

đỡ ở dưới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đỡ ở dưới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đỡ ở dưới

    * ngđtừ

    underprop, underset