độn tóc trong Tiếng Anh là gì?

độn tóc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ độn tóc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • độn tóc

    switch

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • độn tóc

    Switch

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • độn tóc

    switch