độn bông trong Tiếng Anh là gì?

độn bông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ độn bông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • độn bông

    stuff with cotton or kapok