độn hình trong Tiếng Anh là gì?

độn hình trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ độn hình sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • độn hình

    become invisible