định lượng trong Tiếng Anh là gì?

định lượng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ định lượng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • định lượng

  to determine the amount/quantity of...; to quantify

  định lượng kim loại quặng to determine the amount of metal in some ore

  quantitative

  phân tích định lượng quantitative analysis

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • định lượng

  Determine the amount of

  Định lượng kim loại quặng: To determine the amount of metal in some ore

  Quantitative

  Phân tích định lượng: Quantitative analysis

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • định lượng

  quantitative; to quantify