định kiến trong Tiếng Anh là gì?

định kiến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ định kiến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • định kiến

  preconceived idea; preconception

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • định kiến

  Ficed idea

  Có định kiến về một vấn đề gì: To have a fixed idea about some question

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • định kiến

  (fixed) idea, ideé fixe