định giới trong Tiếng Anh là gì?

định giới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ định giới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • định giới

    delimit; mark the boundaries of...