định lý đảo trong Tiếng Anh là gì?

định lý đảo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ định lý đảo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • định lý đảo

    reciprocal theorem