định chuẩn trong Tiếng Anh là gì?

định chuẩn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ định chuẩn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • định chuẩn

    criterion