được xem là trong Tiếng Anh là gì?

được xem là trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ được xem là sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • được xem là

    can be regarded as; is