được quyền trong Tiếng Anh là gì?

được quyền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ được quyền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • được quyền

  to have the right to do something; to be entitled to do something

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • được quyền

  * verb

  to have a right

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • được quyền

  to have a right