được thua trong Tiếng Anh là gì?

được thua trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ được thua sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • được thua

    gain or loss; result

    được thua ra sao? how is the result?

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • được thua

    gain or loss, result