được thả ra trong Tiếng Anh là gì?

được thả ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ được thả ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • được thả ra

    to be released, freed (from captivity)