được gọi là trong Tiếng Anh là gì?

được gọi là trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ được gọi là sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • được gọi là

    is called