đơn vị phó trong Tiếng Anh là gì?

đơn vị phó trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đơn vị phó sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đơn vị phó

    deputy chief of a unit