đơn thuốc trong Tiếng Anh là gì?

đơn thuốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đơn thuốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đơn thuốc

  (a doctor's) prescription

  kê đơn thuốc cho ai to write out a prescription for somebody

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đơn thuốc

  Prescription (of a physician)

  Kê đơn thuốc cho ai: To make out a prescription for someone

  Directions for use

  Mỗi hộp thuốc đều có đơn thuốc kèm theo: Each box of medicine had directions for use with it