đơn bản vị trong Tiếng Anh là gì?

đơn bản vị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đơn bản vị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đơn bản vị

  monometallism

  đơn bào unicellular

  vi khuẩn là những cơ thể đơn bào bacteria are unicellular organisms

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đơn bản vị

  Monometallism

  đơn bào: Unicellular

  Vi khuẩn là những cơ thể đơn bào: Bacteria are unicellular organisms