ôm đồm trong Tiếng Anh là gì?

ôm đồm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ôm đồm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ôm đồm

  to act as a pooh-bah/one-man show; to spread oneself thin

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ôm đồm

  * verb

  cary too many things with one

  đi đâu mà ôm đồm thế: Where are you going with so many things. to take more than one can cope with at a time

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ôm đồm

  carry too many things at a time