unholy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unholy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unholy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unholy.

Từ điển Anh Việt

 • unholy

  /ʌn'houli/

  * tính từ

  không linh thiêng

  không tín ngưỡng, vô đạo, báng bổ thánh thần

  (thông tục) khủng khiếp, xấu xa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unholy

  not hallowed or consecrated

  Synonyms: unhallowed

  Antonyms: holy

  Similar:

  demonic: extremely evil or cruel; expressive of cruelty or befitting hell

  something demonic in him--something that could be cruel

  fires lit up a diabolic scene

  diabolical sorcerers under the influence of devils

  a fiendish despot

  hellish torture

  infernal instruments of war

  satanic cruelty

  unholy grimaces

  Synonyms: diabolic, diabolical, fiendish, hellish, infernal, satanic

  sinful: having committed unrighteous acts

  a sinful person

  Synonyms: wicked