demonic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demonic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demonic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demonic.

Từ điển Anh Việt

 • demonic

  /di:'mɔnik/ (daemonic) /di:'mɔnik/

  * tính từ

  (như) demoniac

  có tài xuất quỷ nhập thần

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • demonic

  extremely evil or cruel; expressive of cruelty or befitting hell

  something demonic in him--something that could be cruel

  fires lit up a diabolic scene

  diabolical sorcerers under the influence of devils

  a fiendish despot

  hellish torture

  infernal instruments of war

  satanic cruelty

  unholy grimaces

  Synonyms: diabolic, diabolical, fiendish, hellish, infernal, satanic, unholy