hellish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hellish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hellish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hellish.

Từ điển Anh Việt

 • hellish

  /'heliʃ/

  * tính từ

  (thuộc) địa ngục; như địa ngục, tối tăm; như ma quỷ

  khủng khiếp; ghê tởm; xấu xa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hellish

  Similar:

  beastly: very unpleasant

  hellish weather

  stop that god-awful racket

  Synonyms: god-awful

  demonic: extremely evil or cruel; expressive of cruelty or befitting hell

  something demonic in him--something that could be cruel

  fires lit up a diabolic scene

  diabolical sorcerers under the influence of devils

  a fiendish despot

  hellish torture

  infernal instruments of war

  satanic cruelty

  unholy grimaces

  Synonyms: diabolic, diabolical, fiendish, infernal, satanic, unholy