satanic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

satanic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm satanic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của satanic.

Từ điển Anh Việt

 • satanic

  /sə'tænik/

  * tính từ

  (thuộc) Xa tăng, (thuộc) ma vương; quỷ quái

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • satanic

  of or relating to Satan

  Satanic verses

  Similar:

  demonic: extremely evil or cruel; expressive of cruelty or befitting hell

  something demonic in him--something that could be cruel

  fires lit up a diabolic scene

  diabolical sorcerers under the influence of devils

  a fiendish despot

  hellish torture

  infernal instruments of war

  satanic cruelty

  unholy grimaces

  Synonyms: diabolic, diabolical, fiendish, hellish, infernal, unholy