typic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

typic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm typic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của typic.

Từ điển Anh Việt

 • typic

  /'tipik/

  * tính từ

  tiêu biểu, điển hình ((cũng) typical)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • typic

  Similar:

  emblematic: being or serving as an illustration of a type;

  the free discussion that is emblematic of democracy

  an action exemplary of his conduct

  Synonyms: exemplary