exemplary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

exemplary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm exemplary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của exemplary.

Từ điển Anh Việt

 • exemplary

  /ig'zempləri/

  * tính từ

  gương mẫu, mẫu mực

  exemplary behaviour: tư cách đạo đức gương mẫu

  để làm gương, để cảnh cáo

  an exemplary punishment: sự trừng phạt để làm gương

  để làm mẫu, để dẫn chứng, để làm thí dụ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • exemplary

  worthy of imitation

  exemplary behavior

  model citizens

  Synonyms: model

  Similar:

  emblematic: being or serving as an illustration of a type;

  the free discussion that is emblematic of democracy

  an action exemplary of his conduct

  Synonyms: typic

  admonitory: serving to warn

  shook a monitory finger at him

  an exemplary jail sentence

  Synonyms: cautionary, monitory, warning