emblematic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

emblematic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm emblematic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của emblematic.

Từ điển Anh Việt

 • emblematic

  /,embli'mætik/ (emblematical) /,embli'mætikəl/

  * tính từ

  tượng trưng, biểu tượng, điển hình

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • emblematic

  * kỹ thuật

  biểu tượng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • emblematic

  serving as a visible symbol for something abstract

  a crown is emblematic of royalty

  the spinning wheel was as symbolic of colonical Massachusetts as the codfish

  Synonyms: emblematical, symbolic, symbolical

  being or serving as an illustration of a type;

  the free discussion that is emblematic of democracy

  an action exemplary of his conduct

  Synonyms: exemplary, typic