type slug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

type slug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm type slug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của type slug.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • type slug

    a strip of type metal used for spacing

    Synonyms: slug

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).