typed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

typed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm typed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của typed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • typed

    * kinh tế

    được đánh bằng máy chữ

    được đánh máy