type pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

type pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm type pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của type pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • type pump

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bơm dùng cho lốp xe