totally additive set function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

totally additive set function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm totally additive set function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của totally additive set function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • totally additive set function

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hàm tập hợp hoàn toàn cộng tính