tonal value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tonal value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tonal value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tonal value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tonal value

    * kỹ thuật

    vật lý:

    giá trị tông