tonal note nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tonal note nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tonal note giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tonal note.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tonal note

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    nốt âm thanh