toe time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toe time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toe time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toe time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • toe time

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    chân tường (tường, mái đào đắp ...)