toe crack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toe crack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toe crack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toe crack.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • toe crack

    a crack on the forepart of a horse's hindfoot

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).