toe-out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toe-out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toe-out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toe-out.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • toe-out

    * kỹ thuật

    bánh xích

    ô tô:

    góc chụm âm (hai bánh xe trước)