testing pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

testing pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm testing pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của testing pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • testing pressure

    * kỹ thuật

    áp suất thử nghiệm