testing for cantilever strength nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

testing for cantilever strength nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm testing for cantilever strength giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của testing for cantilever strength.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • testing for cantilever strength

    * kỹ thuật

    điện:

    thử độ bền dầm côngxon

    thử momen chịu uốn