tensile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tensile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tensile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tensile.

Từ điển Anh Việt

 • tensile

  /'tensail/

  * tính từ

  căng dãn ra, có thể căng dãn ra

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tensile

  * kỹ thuật

  bị kéo

  chịu được kéo

  chống được gãy

  có thể căng được

  kéo

  kéo căng

  kéo dài

  cơ khí & công trình:

  bền kéo

  chịu bền

  xây dựng:

  bị căng

  toán & tin:

  căng giãn

  hóa học & vật liệu:

  giãn ra được

  sự căng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tensile

  of or relating to tension

  tensile stress

  tensile pull

  Similar:

  ductile: capable of being shaped or bent or drawn out

  ductile copper

  malleable metals such as gold

  they soaked the leather to made it pliable

  pliant molten glass

  made of highly tensile steel alloy

  Synonyms: malleable, pliable, pliant, tractile